Westenholte Zwolle

Garage IJsselland
Schoenerweg 1e
8042 PJ  Zwolle
(Industrieterrein Voorst)
Tel: 038 3374623
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Feestdagen

LET OP: Tussen kerst en "oud en nieuw" zijn wij gesloten!

24-12-2018 t/m 01-01-2019

 

Kentekenloket

Algemene voorwaarden Dakkoffer verhuur.

 

Artikel 1 a. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende huur en verhuur van Garage IJsselland te Zwolle.

 

b. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door Garage IJsselland uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

Artikel 2 a. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Garage IJsselland, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder. Garage IJsselland behoudt zich het recht geen huurovereenkomst zonder opgaaf van reden aan te gaan.

 

b. Bevestigingen per e-mail worden beschouwd als een schriftelijke bevestiging.

 

c. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en voor de huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst. Er wordt geen restitutie op het huurbedrag gegeven als het artikel later wordt afgehaald of eerder dan de afgesproken termijn wordt ingeleverd.

 

d. Huurovereenkomsten kunnen verlengd worden met in achtneming van de beschikbaarheid van het gehuurde artikel. Indien de huurder de overeenkomst wenst te verlengen dient dit voor de afloopdatum van de overeenkomst schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan Garage IJsselland te worden doorgegeven.

 

e. Garage IJsselland behoudt zich te allen tijde het recht voor een verlenging van de huurovereenkomst te weigeren.

 

Artikel 3 a. Bij annulering, voor aanvang van de huurperiode, door de huurder van een reeds door Garage IJsselland aan huurder bevestigde huurovereenkomst worden annulering- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

b. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd: Annulering 1 dag voor aanvang huurperiode à 100% van de oorspronkelijke huursom; Annulering 2-7 dagen voor aanvang huurperiode à 50% van de oorspronkelijke huursom.

 

Artikel 4  Het gehuurde materiaal dient bij Garage IJsselland te worden afgehaald. Bij het afhalen dient de huurder een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Hiervan zal door Garage IJsselland een kopie worden gemaakt.

 

Artikel 5 a. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken*. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd. (*Als de huurder onderzoek laat verrichten, is dit op kosten van de huurder).

 

b. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften.

 

c. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

 

d. Het is de huurder niet toegestaan om met het gehuurde buiten Europa te rijden.

 

e. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

 

Artikel 6 a. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik op de afgesproken datum en tijdstip aan Garage IJsselland te retourneren. De huurperiode eindigt in dat geval nadat een medewerker van Garage IJsselland het gehuurde heeft gecontroleerd en er een borgretour op het huurcontract is getekend, maar nooit eerder dan de in de huurovereenkomst vermelde einddatum van de verhuurperiode.

 

b. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande artikelen, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Garage IJsselland, ongeacht het verdere recht van Garage IJsselland op schadevergoedingen/of het laten terughalen van het gehuurde.

 

Artikel 7 a. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Garage IJsselland in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

 

b. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Garage IJsselland gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat of met beschadiging aan Garage IJsselland wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Garage IJsselland tot vordering van huurderving.

 

c. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan Garage IJsselland schriftelijk of per mail of per telefoon te worden medegedeeld.

 

d. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van het verhuurde.

 

e. Als u hulp krijgt vanuit Garage IJsselland bij montage / demontage van gehuurde artikelen, geschiedt dit op eigen risico van de huurder. Eventuele schade is voor rekening van de huurder en niet verhaalbaar op Garage IJsselland.

 

f. Huurder vrijwaart Garage IJsselland volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

 

Artikel 8 a. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Garage IJsselland te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van Garage IJsselland tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving) of opschorting.

 

b. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

 

Artikel 9 a. Garage IJsselland aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijke nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging of vernietiging van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

 

b. In afwijking van artikel 9 lid a aanvaard Garage IJsselland geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of onbevoegde derden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder.

 

Artikel 10 a. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van zowel de huurpenningen als de waarborgsom vooraf van het gehuurde te geschieden. Normaliter wordt bij verhuur van dakkoffers aan de huurder gevraagd om de totale huursom via de bank over te maken aan Garage IJsselland. Na ontvangst is de reservering definitief, tenzij anders afgesproken met Garage IJsselland.

 

b. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van het verschuldigde (achterstallige) bedrag, schade en eventuele kosten. Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt in geval het gehuurde wordt bezorgd door terugstorting.

 

c. Indien op enig moment tijdens de looptijd van huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huur de waarborg overtreft, is Garage IJsselland gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.

 

d. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan Garage IJsselland verschuldigd alle kosten welke Garage IJsselland maakt tot inning van de aan Garage IJsselland verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Garage IJsselland om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Garage IJsselland voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

 

Artikel 12 a. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

Stichting kanker en sport

Tegenkracht

Met trots steunen wij de Stichting Kanker en Sport. 

Tegenkracht, Stichting kanker en sport helpt kankerpatiënten, die graag willen (blijven) sporten, aan een sportplan op maat. Vaak weet je als kankerpatiënt niet goed hoe en waar je met sporten moet beginnen. Met de juiste sportfaciliteiten en begeleiding kunnen kankerpatiënten fysiek en mentaal sterker de chemo en bestraling ingaan en deze behandelingen doorstaan. In de huidige (na)zorg wordt daar vooralsnog niet of nauwelijks aandacht aan besteed en daarom helpen zij kankerpatiënten aan een sportplan op maat.

Meer informatie over Tegenkracht, Stichting kanker en sport vind je op hun site: Tegenkracht

Tegenkracht